μSR study on the ground state of bond-disordered spin gap system (CH3)2CHNH3Cu(Cl1-xBrx)3 (x = 0.95, 0.88)

T. Goto, T. Suzuki, S. Nakajima, K. Kanada, T. Saito, A. Oosawa, I. Watanabe, H. Luetkens, A. Amato

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)1-4
JournalConference Series
Volume200
Publication statusPublished - 2010 Apr 1

Cite this

Goto, T., Suzuki, T., Nakajima, S., Kanada, K., Saito, T., Oosawa, A., Watanabe, I., Luetkens, H., & Amato, A. (2010). μSR study on the ground state of bond-disordered spin gap system (CH3)2CHNH3Cu(Cl1-xBrx)3 (x = 0.95, 0.88). Conference Series, 200, 1-4.