DYNAMIC BIOMETRIC PERSON AUTHENTICATION USING PEN SIGNATURE TRAJECTORIES

Daisuke Sakamoto, Mitsuru Kondo, Hikaru Morita, Daigo Muramatsu, Masahiro Sasaki, Takashi Matsumoto

Research output: Contribution to journalArticle

7 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
JournalDefault journal
Publication statusPublished - 2002 Nov 1

Cite this

Sakamoto, D., Kondo, M., Morita, H., Muramatsu, D., Sasaki, M., & Matsumoto, T. (2002). DYNAMIC BIOMETRIC PERSON AUTHENTICATION USING PEN SIGNATURE TRAJECTORIES. Default journal.