Fifty-Storms: Team Description 2009

Harukazu Igarashi, Jun Masaki, Tatsuhiko Suzuki, Naoki Tonegawa, Naoto Sano, Toshiyuki Imaizumi, Taisuke Ozawa, Kota Suzuki, Kenji Takeda, Hiroki Shimano, Hiroshi Fukuoka

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalRoboCup 2009 International Symposium
Publication statusPublished - 2009 Jun 29

Cite this

Igarashi, H., Masaki, J., Suzuki, T., Tonegawa, N., Sano, N., Imaizumi, T., Ozawa, T., Suzuki, K., Takeda, K., Shimano, H., & Fukuoka, H. (2009). Fifty-Storms: Team Description 2009. RoboCup 2009 International Symposium.