Investigation of primary cosmic rays of high energy in russian-japaneese balloon experiment RUNJOB

A. V. Apanasenko, Z. Vatanabe, V. I. Galkin, G. G. Getsov, V. A. Derbina, E. A. Zamchalova, G. T. Zatsepin, I. S. Zayarnaya, M. Ichimura, E. Kamioka, T. Kitanii, T. Kobayashi, V. V. Kopenkin, N. M. Kotunova, Yu Kurijama, S. Kuramata, V. I. Lapshin, A. K. Managadze, M. Matsutani, H. MikamiN. P. Misnikova, R. A. Mukhamedshin, S. N. Nazarov, A. Nakamura, M. Namiki, H. Nandjo, S. I. Nikolsky, T. Oe, V. I. Osedlo, D. S. Oshuev, S. Ökhta, D. M. Podorozhny, P. A. Publichenko, I. V. Rakobolskaya, T. M. Roganova, G. P. Sazhina, M. Saito, L. G. Sveshnikova, H. Semba, H. Sugimoto, V. A. Sukhadolskaya, V. M. Taran, K. Takachashi, T. Tsuchija, T. Fukuda, M. Fujii, M. Hareyama, G. Hashimoto, T. Shibata, T. Shiota, Yu N. Shabanova, N. Yadzhima, T. Yamagami, K. Yamamoto, I. V. Yashin

Research output: Contribution to journalArticle

6 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)433-436
Number of pages4
JournalIzvestiya Akademii Nauk. Ser. Fizicheskaya
Volume65
Issue number3
Publication statusPublished - 2001 Dec 1

ASJC Scopus subject areas

  • Physics and Astronomy(all)

Cite this

Apanasenko, A. V., Vatanabe, Z., Galkin, V. I., Getsov, G. G., Derbina, V. A., Zamchalova, E. A., Zatsepin, G. T., Zayarnaya, I. S., Ichimura, M., Kamioka, E., Kitanii, T., Kobayashi, T., Kopenkin, V. V., Kotunova, N. M., Kurijama, Y., Kuramata, S., Lapshin, V. I., Managadze, A. K., Matsutani, M., ... Yashin, I. V. (2001). Investigation of primary cosmic rays of high energy in russian-japaneese balloon experiment RUNJOB. Izvestiya Akademii Nauk. Ser. Fizicheskaya, 65(3), 433-436.