Metallic Particle Motion and Control under DC Voltages

Fumihiro Endo, Hisashi Goshima, Masahiro Hanai, Hiroyuki Hama, Masayuki Hikita, Satoshi Matsumto, Shigemitsu Okabe, Hitoshi Okubo, Satoshi Matsumoto

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)49-52
JournalDefault journal
VolumeB
Publication statusPublished - 2004 Nov 17

Cite this

Endo, F., Goshima, H., Hanai, M., Hama, H., Hikita, M., Matsumto, S., Okabe, S., Okubo, H., & Matsumoto, S. (2004). Metallic Particle Motion and Control under DC Voltages. Default journal, B, 49-52.