Nondestructive elemental depth-profiling analysis by muonic X-ray measurement

Kazuhiko Ninomiya, Michael K. Kubo, Takashi Nagatomo, Wataru Higemoto, Takashi U. Ito, Naritoshi Kawamura, Patrick Strasser, Koichiro Shimomura, Yasuhiro Miyake, Takao Suzuki, Yoshio Kobayashi, Shinichi Sakamoto, Atsushi Shinohara, Tsutomu Saito

Research output: Contribution to journalArticle

12 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Nondestructive elemental depth-profiling analysis by muonic X-ray measurement'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds