Observation of Flame Propagation in a Premixed-Spray Stagnation Flow

SAITOH Hiroyasu, TSUSHIMA Shohji, NEGORO Masaaki, AKAMATSU Fumiteru, KATSUKI Masashi, Hiroyasu Saito

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalDefault journal
Publication statusPublished - 2000 Jul 10

Cite this

Hiroyasu, SAITOH., Shohji, TSUSHIMA., Masaaki, NEGORO., Fumiteru, AKAMATSU., Masashi, KATSUKI., & Saito, H. (2000). Observation of Flame Propagation in a Premixed-Spray Stagnation Flow. Default journal.