μSR study on ferromagnetic propertied of Rb clusters incorporated into zeolite A

T. C. Duan, T. Nakano, J. Matsumoto, R. Suehiro, I. Watanabe, T. Suzuki, T. Kawamata, A. Amato, F. L. Pratt, Y. Nozue

研究成果: Article査読

本文言語English
ページ(範囲)634-637
ジャーナルPhisica B
404
出版ステータスPublished - 2009 4月 1

引用スタイル