Cosmic-ray electron spectrum above 100GeV from PPB-BETS experiment in Antarctica

K. Yoshida, S. Torii, T. Yamagami, T. Tamura, H. Kitamura, J. Chang, I. Iijima, A. Kadokura, K. Kasahara, Y. Katayose, T. Kobayashi, Y. Komori, Y. Matsuzaka, K. Mizutani, H. Murakami, M. Namiki, J. Nishimura, S. Ohta, Y. Saito;M.Shibata;N.Tateyama;H.Yamagishi;T. Yuda

研究成果: Article

元の言語English
ページ(範囲)1670-1675
ジャーナルAdvances in Space Research
42
出版物ステータスPublished - 2008 11 17

これを引用

Yoshida, K., Torii, S., Yamagami, T., Tamura, T., Kitamura, H., Chang, J., Iijima, I., Kadokura, A., Kasahara, K., Katayose, Y., Kobayashi, T., Komori, Y., Matsuzaka, Y., Mizutani, K., Murakami, H., Namiki, M., Nishimura, J., Ohta, S., & Yuda, Y. SM. SN. TH. YT. (2008). Cosmic-ray electron spectrum above 100GeV from PPB-BETS experiment in Antarctica. Advances in Space Research, 42, 1670-1675.