Fundamental Study of Dynamic Analysis of Lumbar Vertebrae, Human Biomechanics and Injury Prevention

Nishigaki Nishigaki, H H, Amago Amago, T T, Miki Miki, K K, Ishiyama Ishiyama, S S, Tanaka Tanaka, E E, Yamamoto Yamamoto, S. S.

研究成果: Article

30 引用 (Scopus)
元の言語English
ページ(範囲)243-248
ジャーナルDefault journal
出版物ステータスPublished - 2000 1 1

これを引用

Nishigaki, N., H, H., Amago, A., T, T., Miki, M., K, K., Ishiyama, I., S, S., Tanaka, T., E, E., Yamamoto, Y., & S., S. (2000). Fundamental Study of Dynamic Analysis of Lumbar Vertebrae, Human Biomechanics and Injury Prevention. Default journal, 243-248.