Impact of PDN Impedance Peak on Signal Integrity of DDR System

Masato Kanazawa, Hayato Sasaki, Toshio Sudo, Atsushi Atsushi, Tomishima Tomishima, Toshiyuki Kaneko

研究成果: Article

元の言語English
ジャーナルAsia-pacific EMC Sympiosium 2011
出版物ステータスPublished - 2011 5 18

これを引用

Kanazawa, M., Sasaki, H., Sudo, T., Atsushi, A., Tomishima, T., & Kaneko, T. (2011). Impact of PDN Impedance Peak on Signal Integrity of DDR System. Asia-pacific EMC Sympiosium 2011.