Investigation of primary cosmic rays of high energy in russian-japaneese balloon experiment RUNJOB

A. V. Apanasenko, Z. Vatanabe, V. I. Galkin, G. G. Getsov, V. A. Derbina, E. A. Zamchalova, G. T. Zatsepin, I. S. Zayarnaya, M. Ichimura, E. Kamioka, T. Kitanii, T. Kobayashi, V. V. Kopenkin, N. M. Kotunova, Yu Kurijama, S. Kuramata, V. I. Lapshin, A. K. Managadze, M. Matsutani, H. MikamiN. P. Misnikova, R. A. Mukhamedshin, S. N. Nazarov, A. Nakamura, M. Namiki, H. Nandjo, S. I. Nikolsky, T. Oe, V. I. Osedlo, D. S. Oshuev, S. Ökhta, D. M. Podorozhny, P. A. Publichenko, I. V. Rakobolskaya, T. M. Roganova, G. P. Sazhina, M. Saito, L. G. Sveshnikova, H. Semba, H. Sugimoto, V. A. Sukhadolskaya, V. M. Taran, K. Takachashi, T. Tsuchija, T. Fukuda, M. Fujii, M. Hareyama, G. Hashimoto, T. Shibata, T. Shiota, Yu N. Shabanova, N. Yadzhima, T. Yamagami, K. Yamamoto, I. V. Yashin

研究成果: Article

6 引用 (Scopus)
元の言語English
ページ(範囲)433-436
ページ数4
ジャーナルIzvestiya Akademii Nauk. Ser. Fizicheskaya
65
発行部数3
出版物ステータスPublished - 2001 12 1

ASJC Scopus subject areas

  • Physics and Astronomy(all)

これを引用

Apanasenko, A. V., Vatanabe, Z., Galkin, V. I., Getsov, G. G., Derbina, V. A., Zamchalova, E. A., Zatsepin, G. T., Zayarnaya, I. S., Ichimura, M., Kamioka, E., Kitanii, T., Kobayashi, T., Kopenkin, V. V., Kotunova, N. M., Kurijama, Y., Kuramata, S., Lapshin, V. I., Managadze, A. K., Matsutani, M., ... Yashin, I. V. (2001). Investigation of primary cosmic rays of high energy in russian-japaneese balloon experiment RUNJOB. Izvestiya Akademii Nauk. Ser. Fizicheskaya, 65(3), 433-436.