Preparation of molecular sieve silica membranes by using a O3 counter diffusion CVD method

M. Nomura, K. Monma, E. Matsuyama, S. Kimura, K. Utsumi, R. Miyake, R. Kuronuma, T. Kawamoto

研究成果: Article査読

本文言語English
ジャーナル6th Joint China/Japan Chemical Engineering Symposium
出版ステータスPublished - 2011 6月 23

引用スタイル