Special section on knowledge-based software engineering

Shigeo Kaneda, Hajime Iwata, Fumihiro Kumeno, Kohei Sakurai, Yoshitaka Aoki, Yoshiaki Fukazawa, Naoki Fukuta, Takaaki Goto, Hiroaki Hashiura, Atsuo Hazeyama, Tadashi Iijima, Atsushi Kanai, Kosaku Kimura, Yutaka Matsuno, Saeko Matsuura, Hiroyuki Nakagawa, Taichi Nakamura, Takako Nakatani, Shinpei Ogata, Atsushi OhnishiKoichi Ono, Takuya Saruwatari, Junko Shirogane, Masateru Tsunoda, Shuichiro Yamamoto

研究成果: Editorial

元の言語English
ページ(範囲)1723-1724
ページ数2
ジャーナルIEICE Transactions on Information and Systems
E101D
発行部数7
出版物ステータスPublished - 2018 7

ASJC Scopus subject areas

  • Software
  • Hardware and Architecture
  • Computer Vision and Pattern Recognition
  • Electrical and Electronic Engineering
  • Artificial Intelligence

これを引用

Kaneda, S., Iwata, H., Kumeno, F., Sakurai, K., Aoki, Y., Fukazawa, Y., Fukuta, N., Goto, T., Hashiura, H., Hazeyama, A., Iijima, T., Kanai, A., Kimura, K., Matsuno, Y., Matsuura, S., Nakagawa, H., Nakamura, T., Nakatani, T., Ogata, S., ... Yamamoto, S. (2018). Special section on knowledge-based software engineering. IEICE Transactions on Information and Systems, E101D(7), 1723-1724.